PENTERJEMAHAN

 

Chew Fong Peng, Ph.D

Fakulti Pendidikan

Universiti Malaya

 

 

Unit 1:  Kelayakan Menterjemah

 

 

     Pada suatu masa dahulu, orang selalu menganggap bahawa, jika seseorang mengetahui dua

     bahasa, dia boleh menjadi penterjemah tanpa pengetahuan lain.  Kenyataan ini adalah tidak

     benar kerana bidang penterjemahan juga merupakan bidang kepakaran.

 

Untuk menjadi penterjemah yang baik, anda perlu memenuhi empat syarat utama berikut:

 

i.                     Mengetahui bahasa sumber

 

Bahasa sumber ialah bahasa asal yang akan diterjemah ke dalam bahasa kedua.  Pengetahuan dalam bahasa sumber mestilah mendalam.  Seseorang itu harus mengetahui selok bahasa, keistimewaan dan keganjilan bahasa itu supaya dia memahami makna terkandung dalam teks asal.  Dengan itu, barulah dia dapat membuat terjemahan dengan tepat.

 

ii.                   Mengetahui bahasa penerima

 

Bahasa penerima ialah bahasa yang akan diterjemahkan daripada teks asal.  Dengan kata lain,  

bahasa penerima ialah bahasa kedua.   Mengikut pakar penterjamah, seseorang penterjemah  

selain menguasai bahasa sumber dengan baik, dia mestilah menguasai bahasa penerima

dengan lebih baik lagi.  Contohnya seseorang itu menterjemahkan teks daripada bahasa Cina

ke dalam bahasa Melayu, penterjemah itu

mestilah mengetahui bahasa Melayu lebih baik daripada bahasa Cina, atau sama baik dalam

kedua-dua bahasa itu.

 

iii.                  Pengetahuan dalam bidang yang diterjemah

 

Untuk memastikan agar makna atau maklumat dalam teks asal dapat diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa penerima, seseorang penterjemah itu perlu mengetahui bidang yang hendak diterjemah itu dengan mendalam.  Penguasaan bahasa yang baik tidak mencukupi untuk menjadi penterjemah yang baik, terutama dalam bidang profesional seperti undang-undang, sains, teknologi, falsafah dan karya kesusasteraan.

 

iv.                 Mengetahui teori dan amalan terjemahan

 

Bidang penterjemahan telah melahirkan teori dan kaedah ilmiahnya sendiri.  Oleh itu, adalah penting bagi penterjemah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dalam teori dan amalan sebelum memulakan kerja penterjemahan.

 

Selain empat syarat di atas, terdapat satu perkara yang harus dimiliki oleh seseorang penterjemah.   Sebagai manusia, pentejremah mempunyai perasaan, pendirian, nilai, dan sikap tertentu.  Perkara ini menyebabkan penterjemah itu dipengaruhi oleh pandnagan tersebut semasa melakukan penterjemahan.  Dia mungkin mempunyai pendapat yang berlawanan dengan pengarang, atau dia mungkin bersetuju dengan idea pengarang, tetapi tidak menyukai cara pengarang itu menyampaikan idea tersebut.  Persamaan atau perbezaan pendapat antara pengarang dan penterjemah mungkin terbawa-bawa dalam tugas terjemahan.

Namun begitu, penterjemah tidak harus membiarkan sikap sendiri mempengaruhi terjemahannya.  Dia mestilah cuba sedaya upaya untuk mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud asal pengarang, sebaliknya cuba mengekalkan maksud asal dan pendirian pengarang.  Dengan itu, barulah penterjemah itu melakukan terjemahan dengan baik.

 

Unit 2:  Beberapa Masalah dalam Terjemahan

 

Chew Fong Peng, Ph.D

Fakulti Pendidikan

Universiti Malaya

fpchew@um.edu.my

 

 

 

Masalah terjemahan akan timbul jika kita tidak bersikap objektif terhadap maklumat dalam teks sumber, antaranya seperti kesalahfahaman tentang cirri-ciri bahasa, tugas penterjemah dan matlamat penterjemahan.

Masalah-masalah yang selalu dialami oleh pentejremah biasanya berpunca daripada andaian-andaian yang tidak disedarinya yang mempengaruhi tugas dan melemahkan hasil yang cuba diusahakannya dengan jujur.

Kebanyakan masalah itu berhubung antara penterjemah dengan subjek, bahasa penerima, ciri-ciri komunikasi, dan kaedah terjemahan yang sepatutnya digunakan.   Antara bahasa itu ialah:

 

  1. Kurang Pengetahuan tentang Terjemahan

 

Kebanyakan orang sangka bahawa terjemahan itu sekadar kerja menggantikan setiap perkataan dalam bahasa sumber dengan perkataan lain dalam bahasa penerima, atau menggantikan ayat demi ayat ke dalam bahasa penerima, kemudian diganti dengan perenggan, dan kalau boleh seluruh wacana.  Cara terjemahan ini sebenarnya tidak benar.  Sebenarnya struktur seluruh karangan itu mestilah diperhatikan supaya semua unsur yang terkandung dalam teks dapat dipadukan menjadi satu kesatuan yang bermakna.

 

 

  1. Terlalu Mengetahui Bidang yang Tertentu

 

Masalah ini nampaknya janggal; kita selalu mendengar bahawa penterjemah mesti mempunyai pengetahuan yang baik dalam subjek yang akan diterjemahnya.  Yang menjadi masalah sebenarnya bukan penterjemah mempunyai ilmu yang banyak tentang bidang itu, tetapi ialah ketidaktajaman imaginasi penterjemah itu yang boleh menghasilkan terjemahan yang lemah.

Oleh sebab mereka sangat mengetahui sesuatu bidang itu secara mendalam, maka mereka selalu menganggap bahawa pembaca juga tahu apa yang diketahui oleh mereka.  Akibatnya mereka akan menterjemah dengan cara yang tidak dapat difahami oleh pembaca umum.  Mereka mendapati sukar untuk “merendahkan” diri mereka setaraf dengan orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa dalam bidang itu.

 

  1. Menerima “Translationese” tanpa soal jawab

 

Semacam tradisi translationese telah timbul hasil daripada penterjemahan buku-buku teks dan bahan-bahan lain yan gdibuat sekali gus daripada satu bahasa kepada bahasa lain.  Bentuk-bentuk bahasa seperti itu selalu diterima tanpa soal jawab, terutama oleh golongan terpelajar, dan mereka biasanya menganggap bahawa itulah sahaja bentuk bahasa yang boleh digunakan untuk menterjemah bahan-bahan yang ditulis dalam bahasa asing.

Golongan terpelajar tersebut biasanya belajar dalam bahasa asing dan tidak kenal lagi dengan tabiat dan keistimewaan –keistimewaan bahasa ibundanya sendiri.  Jadi dia dengan senang terjerat dengan translationese.  Sikap mereka kadang-kala terbawa-bawa sehingga tidak menggalakkan penggunaan bentuk-bentuk yang lebih asli dalam bahasanya sendiri.

 

  1. Tidak yakin pada bahasa sendiri

 

Ramai orang secara tidak sedar, tidak yakin pada kemampuan bahasa sendiri.  Ramai yang berpendapat bahawa bentuk bahasa asing lebih baik dan lebih tinggi mutunya, oleh itu, mereka pun meniru bentuk bahasa itu.  Jadi mereka pun meminjam terus perkataan, simpulan bahasa, bentuk stilistik, dan nahu.  Mereka yakin bahawa bentuk bahasa asing itu lebih berprestij, dan lebih betul.

 

Ada pula golongan yang terlalu yakin pada kemampuan bahasanya sendiri sehingga mereka percaya apa yang dapat dinyatakan dalam bahasa asing dapat dinyatakan juga dalam bahasanya.  Hasil terjemahan sikap ini adalah sama buruknya dengan hasil terjemahan sikap yang pertama.

 

  1. Keinginan untuk Mengekalkan Misteri Sesuatu Bahasa

 

Ramai orang berpendapat bahawa jikalau sesuatu terjemahan dibuat dengan jelas dan terang, maka akan hilanglah misteri yang ada.  Oleh itu, mereka akan berusaha untuk mengekalkan misteri seustu bahasa untuk menarik pembaca.  Sebenarnya hal ini adalah tidak benar, sebab antara tugas utama penterjemah yang baik ialah menjelaskan maksud sesuatu teks sumber dengan mudah dan boleh difahami.

 

 


Unit 3:  Ciri-ciri Terjemahan

 

Chew Fong Peng

Jabatan Pendidikan Bahasa & Literasi

Fakulti Pendidikan

Universiti Malaya

fpchew@um.edu.my

 

 

Ramai orang menyangka hanya ada sejenis terjemahan sahaja yang betul.  Sebenarnya pendapat ini adalah tidak benar kerana terjemahan dibahagikan kepada banyak jenis:

a.       Terjemahan yang literal

b.      Terjemahan bebas

c.       Terjemahan yang mementingkan struktur bahasa asalnya sehingga nahu bahasa itu disalin semula ke dalam bahasa penerima

d.      Terjemahan yang mementingkan makna sehingga terjemahan itu diberikan catatan dan komen tambahan

e.      Terjemahan yang mementingkan mood teks asal dan tidak mementingkan maklumat di dalam

f.        Lain-lain

 

Terdapat tiga faktor menyebabkan pelbagai jenis terjemahan:

  1. Jenis teks yang diterjemah

Contohnya surat rasmi, surat undang-undang, bahan akademik, novel, bahan bacaan kanak-kanak, buku agama, buku sains, teknikal dan lain-lain mempunyai cara terjemahan yang berbeza.

  1. Tujuan atau maksud penulis asal dan penterjemah

misalnya adakah penulis bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, mendapati simpati pembaca, mengubah sikap pembaca, melarang pembaca membuat sesuatu, mengajar dan sebagainya.

Tujuan utama penterjemah adalah untuk menyampaikan maklumat dan idea dalam teks asal serta bentuk teks asal tersebut.  Terjemahan sedemikian akan mengetepikan reaksi perasaan para pembacanya, contohnya penterjemahan laporan ekonomi, bursa saham, kajian statistik dan lain-lain.

Kadang-kala penterjemah mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan sesuatu setelah membaca teks terjemahan.  Oleh itu, penterjemah akan berusaha sedaya upaya untuk melakukan penyesuaian semula maklumat dengan terperinci.  Contoh terjemahan ini ialah terjemahan alat elektrik, seperti televisyen, penghawa dingin, peti sejuk atau barangan yang membahaya.

Jika teks terjemahan mempunyai tujuan menegah, menghalang atau memerintah sesuatu perbuatan tertentu, maka penterjemah akan menterjemah dengan lebih banyak penyesuaian supaya pembaca tidak terkeliru.  Contoh terjemahan ini ialah surat amaran, tindakan saman mahkamah, surat ugutan, surat disiplin dan lain-lain.

  1. Jenis pembaca terjemahan

Adakah pembaca buku terjemahan itu terdiri daripada golongan pakar, golongan berpelajaran rendah, sederhana atau tinggi; umur, jantina, golongan tua, remaja atau kanak-kanak, minat pembaca, tempat asal mereka, bahasa ibunda pembaca, tujuan membaca dan lain-lain.

Untuk pembaca pakar, kita boleh menggunakan istilah teknikal, tetapi untuk orang awam, kita kena guna perkataan biasa.  Bagi pembaca yang berpelajaran, kita boleh menggunakan bahasa aras tinggi dan ayat yang panjang, tetapi untuk pembaca yang berpelajaran rendah, kita mestilah menggunakan bahasa yang mudah dan ayat yang pendek.  Ayat untuk orang tua dan orang muda juga berbeza kerana banyak perkataan yang digunakan oleh orang muda tidak difahami oleh orang tua.  Mereka meminjam banyak perkataan asinga atau mencipta bahasa sendiri. 

Teks Cina mudah difahami oleh pembaca Cina.  Apabila teks itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, pembaca Melayu mungkin tidak memahaminya sebab terdapat maklumat kebudayaan yang tersirat dalam teks itu.  Pembaca teks asal mengetahui asal kebudayaan teks Cina, tahu sedikit sebanyak tentang penulis, keadaan yang menyebabkan teks itu ditulis, dan lain-lain, tetapi pembaca Melayu tidak mengetatahui semua aspek itu.  Oleh itu, apabila dibuat terjemahan, penterjemah mestilah menjelaskan maksud tersirat itu kepada pembaca Melayu.

Sebaliknya terjemahan langsung tidak menjelaskan maklumat tersirat dalam teks asal.  Oleh itu, pembaca tidak dapat memahami teks terjemahan itu. 

Terjemahan langsung hanya menterjemah teks asal supaya jumlah perkataan hampir sama banyak.  Dalam terjemahan bebas, apa yang ditekankan ialah jumlah idea dan jumlah maklumatnya yang sama, dengan perkataan lain, tidak ada maklumat yang tertinggal atau ditokok tambah dalam terjemahan.

 

Untuk menjamin pembaca memahami tejemahan, dua perkara hendaklah dielakkan.

  1.  Bentuk-bentuk yang mungkin disalahtafsirkan atau mengelirukan. 
  2. Bentuk-bentuk yang ‘berat’ – perkataan yang jarang difahami atau tatabahasa yang sukar, rumit dan berbelit-belit.

Jika banyak pembaca sasaran salah faham atau tidak dapat memahami sesuatu terjemahan itu, ini bererti terjemahan itu tidak boleh dianggap terjemahan yang baik.